પંચાયતી રાજ ના પ્રશ્નો (Panchayati Raj) 76 થી 100

પંચાયતી રાજ ના પ્રશ્નો (Panchayati Raj) 76 થી 100

ગુજરાત રાજ્યની પોલીસ કોન્સ્ટેબલ, PSI, બિન સચિવાલય ક્લાર્ક, તલાટી, ATDO, જુનિયર ક્લાર્ક, ફોરેસ્ટ, GPSC વગેરે પરીક્ષાઓ માં પંચાયતી રાજ વિષયમાંથી પ્રશ્નો પૂછાતા હોય છે. અહી કેટલા પંચાયતી રાજ ના પ્રશ્નો અને જવાબ આપેલા છે.

Q.76 : 73 માં બંધારણીય સુધારા થી દેશમાં પ્રથમ વાર કોને માટે રાજકીય અનામત પ્રથા દાખલ થઇ?

 • A. અનુચૂચિત જાતી
 • B. અનુચુચિત જનજાતિ
 • C. મહિલાઓ
 • D. મંત્રીઓ
View Answer
C. મહિલાઓ

Q.77 : તાલુકા પંચાયત નાખી શકે તેવા કર અને ફી અને વસૂલ કરવાની પદ્ધતિમાં કોઈ ગામની હદની અંદર કોઈપણ બાબતના સંબંધમાં તાલુકા પંચાયતે લેવાના કર, ગ્રામ પંચાયતે લીધેલા કર કે ફીના દરના કેટલા ટકા કરતાં વધારે હોવો જોઈએ નહિ ?

 • A. ૧૮ ટકા
 • B. ૧૫ ટકા
 • C. ૧૨ ટકા
 • D. ૧૦ ટકા
View Answer
B. ૧૫ ટકા

Q.78 : પી.કે.થુંગન સમિતિ ક્યારે રચવામાં આવી હતી ?

 • A. 1982
 • B. 1984
 • C. 1986
 • D. 1988
View Answer
D. 1988

Q.79 : પંચાયતીરાજ નો હવાલો સંભાળનાર કેન્દ્રના પ્રથમ મંત્રી કોણ હતા?

 • A. મણિશંકર ઐયર
 • B. બળવંતરાય મહેતા
 • C. ચીમનભાઈ પટેલ
 • D. એક પણ નહિ
View Answer
A. મણિશંકર ઐયર

Q.80 : તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખની સત્તા અને કાર્યોમાં નીચેની કઈ બાબત સાચી નથી ?

 • A. તાલુકા પંચાયતની બેઠકો બોલાવવી અને આવી બેઠકોનું અધ્યક્ષ સ્થાન લેવું અને તેનું સંચાલન કરવું.
 • B. તાલુકા પંચાયતની સેવાઓ માટે જરૂરી સેવકો અને અધિકારીઓની નિમણૂકો કરવી.
 • C. પંચાયતના દફતરો તપાસવા.
 • D. પંચાયતના આર્થિક અને કારોબારી વહીવટ પર દેખરેખ રાખવી.
View Answer
B. તાલુકા પંચાયતની સેવાઓ માટે જરૂરી સેવકો અને અધિકારીઓની નિમણૂકો કરવી.

Q.81 : ગ્રામ પંચાયતની ચૂંટણી માટેની મતદારયાદીઓ તૈયાર કરવાનું કામ કોણ કરે છે ?

 • A. જિલ્લા કલેકટર
 • B. રાજ્ય ચૂંટણી પંચ
 • C. જિલ્લા વિકાસ અધિકારી
 • D. કેન્દ્ર ચૂંટણી પંચ
View Answer
B. રાજ્ય ચૂંટણી પંચ

Q.82 : સરકારી પડતર જમીનમાં પેશકદમીનો અહેવાલ તલાટીશ્રીએ કોને કરવાનો રહે છે ?

 • A. કલેક્ટરશ્રીને
 • B. મામલતદારશ્રીને
 • C. તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રીને
 • D. ગામની પ્રથમ મુલાકાત લેનાર સરકારી અધિકારીશ્રીને
View Answer
B. મામલતદારશ્રીને

Q.83 : ‘ ગ્રામ પંચાયત અને ગ્રામ સભા વચ્ચેનો સંબંધ પ્રધાનમંડળ અને વિધાનસભા જેવો હોવો જોઈએ’ આ વિધાન કોનું છે ?

 • A. મહાત્મા ગાંધી
 • B. જયપ્રકાશ નારાયણ
 • C. સરદાર પટેલ
 • D. વિનોબા ભાવે
View Answer
B. જયપ્રકાશ નારાયણ

Q.84 : ગ્રામ્ય આપત્તિ વ્યવસ્થાપન સમિતિના અધ્યક્ષ કોણ બને છે ?

 • A. તાલુકા વિકાસ અધિકારી
 • B. મામલતદાર
 • C. તલાટી
 • D. સરપંચ
View Answer
D. સરપંચ

Q.85 : ગ્રામ પંચાયત કક્ષાએ ગૌણ વન પેદાશોના વહીવટ અંગેની સમિતિના અધ્યક્ષ કોણ હોય છે ?

 • A. વન વિકાસ સમિતિના પ્રમુખ
 • B. સરપંચ
 • C. તલાટી
 • D. સામાજિક ન્યાય સમિતિના અધ્યક્ષ
View Answer
B. સરપંચ

Q.86 : હનુમંતરાવ સમિતિ ક્યારે રચવામાં આવી હતી ?

 • A. 1980
 • B. 1982
 • C. 1984
 • D. 1985
View Answer
C. 1984

Q.87 : વિભાગ-9માં પંચાયત વિશે કરેલી જોગવાઇઓ કોને લાગુ પડે છે?

 • A. રાજ્યો
 • B. રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો
 • C. કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો
 • D. એક પણ નહીં
View Answer
B. રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો

Q.88 : તાલુકા પંચાયતમાં ગુજરાત પંચાયત ધારા-૧૯૯૩ અનુસાર કઈ સમિતિઓની રચના ફરજિયાત છે ?

 • A. કારોબારી સમિતિ
 • B. સામાજિક ન્યાય સમિતિ
 • C. ઉપરોક્ત બંને
 • D. ઉપરનામાંથી એકેય નહિ
View Answer
C. ઉપરોક્ત બંને

Q.89 : ભારતમાં સ્થાનીય સરકારની સંસ્થાને નાણાંકીય રીતે સ્વાયત્ત બનાવવાનો પ્રસ્તાવ સૌ પ્રથમ કોના દ્વારા મૂકવામાં આવ્યો હતો ?

 • A. મેટકાફે
 • B. કર્ઝન
 • C. મેકોલે
 • D. મેયો
View Answer
D. મેયો

Q.90 : નીચે પૈકી પંચાયતી રાજની કઈ સમિતિ ‘ કાર્ડ સમિતિ ‘ તરીકે ઓળખાય છે ?

 • A. ડાહ્યાભાઈ નાયક સમિતિ
 • B. જી વી કે રાવ સમિતિ
 • C. એલ એમ સિંઘવી સમિતિ
 • D. બળવંતરાય મહેતા સમિતિ
View Answer
B. જી વી કે રાવ સમિતિ

Q.91 : નીચે પૈકી કઈ સમિતિએ પંચાયતી રાજને ચાર સ્તરીય બનાવવાની ભલામણ કરી હતી ?

 • A. એલ એમ સિંઘવી સમિતિ
 • B. જાદવજી મોદી સમિતિ
 • C. જી વી કે રાવ સમિતિ
 • D. ઝીણાભાઈ દરજી સમિતિ
View Answer
C. જી વી કે રાવ સમિતિ

Q.92 : પંચાયતીરાજ ના અધિનિયમ અન્વયે રચાયેલ ન્યાય પંચાયતની સતામાં ક્યા અધિનિયમ નો સમાવેશ કરવામાં આવેલ નથી?

 • A. પ્રાણીઓ પ્રતિ ક્રૂરતા અટકાવવા અંગેનો અધિનિયમ
 • B. દબાણ વગેરે માટે શિક્ષા કરવી
 • C. માનવ અધિકાર અધિનિયમ
 • D. મુંબઈ જિલ્લા રસી ટંકાઈ અધિનિયમ
View Answer
C. માનવ અધિકાર અધિનિયમ

Q.93 : અશોક મહેતા સમિતિ ક્યારે રચવામાં આવી હતી ?

 • A. 1973
 • B. 1975
 • C. 1977
 • D. 1979
View Answer
C. 1977

Q.94 : પંચાયતો માટે પ્રશિક્ષણ કેન્દ્રોની આવશ્યકતા પર અધ્યયન કઈ સમિતિ માં કરવામાં આવી ?

 • A. વી. કે. રાવ સમિતિ 1960
 • B. દિવાકર સમિતિ 1963
 • C. કે . સંથાનમ સમિતિ 1963
 • D. જી . રામચંદ્રન સમિતિ 1966
View Answer
D. જી . રામચંદ્રન સમિતિ 1966

Q.95 : ગ્રામ પંચાયતની ખાસ સભા કેટલા દિવસની નોટિસથી મળી શકે છે ?

 • A. ચોખ્ખા ૫ દિવસ
 • B. ચોખ્ખા ૩ દિવસ
 • C. ચોખ્ખા ૭ દિવસ
 • D. ચોખ્ખા ૪ દિવસ
View Answer
B. ચોખ્ખા ૩ દિવસ

Q.96 : જી.વી.કે.રાવ સમિતિ ક્યારે રચવામાં આવી હતી ?

 • A. 1980
 • B. 1982
 • C. 1984
 • D. 1985
View Answer
D. 1985

Q.97 : સમરસ પંચાયત યોજના કઈ સમિતિના ભલામણના આધારે અમલીકૃત થઈ ?

 • A. રિખવદાસ શાહ સમિતિ
 • B. ઝીણાભાઈ દરજી સમિતિ
 • C. બળવંતરાય મહેતા સમિતિ
 • D. રસિકલાલ પરીખ સમિતિ
View Answer
A. રિખવદાસ શાહ સમિતિ

Q.98 : ‘પંચાયતી રાજ’ નો વિષય બંધારણની કઈ યાદીમાં સમાવેશ કરાયેલ છે ?

 • A. રાજ્ય યાદી
 • B. કેન્દ્ર યાદી
 • C. સંયુક્ત યાદી
 • D. આપેલ તમામ
View Answer
A. રાજ્ય યાદી

Q.99 : નીચે પૈકી કઈ સમિતિએ ગ્રામસભાને ‘પ્રત્યક્ષ લોકતંત્રની મૂર્તિ’ કહ્યું હતું ?

 • A. બળવંતરાય મહેતા સમિતિ
 • B. રીખવદાસ શાહ સમિતિ
 • C. ઝીણાભાઈ દરજી સમિતિ
 • D. એલ એમ સિંઘવી સમિતિ
View Answer
D. એલ એમ સિંઘવી સમિતિ

Q.100 : કયા રાજ્યોના પંચાયતીરાજ વ્યવસ્થા નથી ?

 • A. મિઝોરમ
 • B. મેઘાલય
 • C. નાગલેન્ડ
 • D. આપેલ તમામ
View Answer
D. આપેલ તમામ

પંચાયતી રાજના વધુ પ્રશ્નો માટે : અહી ક્લિક કરો.

Leave a Comment