કાયદાના પ્રશ્નો (IPC, CrPC, Evidence Act) 201 થી 225

કાયદાના પ્રશ્નો (IPC, CrPC, Evidence Act) 201 થી 225

Q.201 : ભારતીય પુરાવા અધિનિયમ-1872ની કઈ કલમ મુજબ જયારે વ્યક્તિ પોલીસકસ્ટીમાં હોય ત્યારે તેના દ્વારા કરવામાં આવેલી કબૂલાત અગ્રાહ્ય છે?

 • A. 28
 • B. 26
 • C. 40
 • D. 35
View Answer
B. 26

Q.202 : ભારતીય પુરાવાના કાયદા મુજબ મરણોન્મુખ નિવેદન કોની રૂબરૂ લીધેલ હોય છે અથવા લેવું જોઈએ?

 • A. કોઈ પણ રાજ્યસેવક
 • B. પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર
 • C. મેજિસ્ટ્રેટ
 • D. કોઈ પણ જાહેર વ્યક્તિ
View Answer
C. મેજિસ્ટ્રેટ

Q.203 : મરણોન્મુખ નિવેદનને લગતી જોગવાઈ ભારતીય પુરાવાના કાયદાની કઈ કલમમાં કરવા આવેલ છે ?

 • A. 33
 • B. 31
 • C. 42
 • D. 32
View Answer
D. 32

Q.204 : દસ્તાવેજી પુરાવા કેવા હોઈ શકે ?

 • A. પ્રાથમિક અને ગૌણ
 • B. ખાનગી
 • C. જાહેર
 • D. બધા જ
View Answer
A. પ્રાથમિક અને ગૌણ

Q.205 : પુરાતન દસ્તાવજોને લગતી જોગવાઈ પુરાવાના કાયદામાં કઈ કલમમાં કરવામાં આવી છે ?

 • A. 80
 • B. 90
 • C. 91
 • D. 89
View Answer
B. 90

Q.206 : પરિણીત સ્ત્રી લગ્નનાં કેટલાં વર્ષની અંદર આત્મહત્યા કરે તો પુરાવાના કાયદાની કલમ-113 [A] મુજબનું અનુમાન કરી શકાય?

 • A. 6 વર્ષ
 • B. 10 વર્ષ
 • C. 3 વર્ષ
 • D. 7 વર્ષ
View Answer
D. 7 વર્ષ

Q.207 : અસલ દસ્તાવેજ કેવો પુરાવો ગણાય છે?

 • A. પ્રાથમિક
 • B. ગૌણ
 • C. જાહેર
 • D. ખાનગી
View Answer
A. પ્રાથમિક

Q.208 : અસલ દસ્તાવેજમાં બદલામાં દસ્તાવેજની નકલ રજૂ કરવી તે કવો પુરાવો છે?

 • A. પ્રાથમિક
 • B. ગૌણ
 • C. બંને
 • D. અક પણ નહિ
View Answer
B. ગૌણ

Q.209 : ભારતીય પુરાવા અધિનિયમ-1872ની કલમ-27 મુજબ માહિતી આપનાર વ્યક્તિ…

 • A. ગુનાના આરોપી હોવા જ જોઈએ
 • B. પોલીસ અધિકારીની કસ્ટડીમાં હોવા જ જોઈએ
 • C. બંને
 • D. એક પણ નહિ
View Answer
C. બંને

Q.210 : વિદેશી કાનૂન, વિજ્ઞાન, હસ્તાક્ષર વગેરે સંબંધિત અભિપ્રાયોને લગતી જોગવાઈ ભારતીય પુરાવાના કાયદાની કઈ કલમમાં કરવામાં આવી છે ?

 • A. 45
 • B. 54
 • C. 48
 • D. 40
View Answer
A. 45

Q.211 : પુરાતન દસ્તાવેજ ઓછામાં ઓછાં કેટલાં વર્ષ જૂનો હોવો જોઈએ ?

 • A. 90
 • B. 40
 • C. 29
 • D. 30
View Answer
D. 30

Q.212 : મૌખિત કબૂલાતો પુરાવા બાકાત રાખવાને લગતી કઈ કલમમાં છે?

 • A. 93
 • B. 92
 • C. 98
 • D. 90
View Answer
B. 92

Q.213 : ભારતીય પુરાવાના કાયદામાં “દહેજમૃત્યુ’ માટે કઈ કલમમાં અનુમાન કરવામાં આવેલ છે ?

 • A. 113
 • B. 113 [A]
 • C. 113 [B]
 • D. 112 [A]
View Answer
C. 113 [B]

Q.214 : હસ્તાક્ષર સંબંધી અભિપ્રાયને લગતી જોગવાઈ ભારતીય પુરાવાના કાયદાની કલમમાં કરવામાં આવેલ છે ?

 • A. 48
 • B. 45
 • C. 37
 • D. 47
View Answer
D. 47

Q.215 : પોતાની જાતને દોષીત ગણાવે તે પ્રકારનું નિવેદનને કેવું ગણાય?

 • A. કબૂલાત
 • B. સહિદ
 • C. પ્રત્યક્ષ
 • D. વાસ્તવિક
View Answer
A. કબૂલાત

Q.216 : નિષ્ણાતનો અભિપ્રાય આપનાર વ્યક્તિને શું કહેવાય ?

 • A. ધારાશાસ્ત્રી
 • B. તજજ્ઞ
 • C. સાહેદ
 • D. એક પણ નહિ
View Answer
C. સાહેદ

Q.217 : જાહેર નોકર દ્વારા સમન્સ કે બીજા કોઈ હુકમની બજવણી ટાળી ભાગી જવા બદલ IPCની કલમમાં ગુનો નોંધી શિક્ષાની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે ?

 • A. કલમ 172
 • B. કલમ 170
 • C. કલમ 168
 • D. કલમ 123
View Answer
A. કલમ 172

Q.218 : ભારતીય ફોજદારી ધારો,1860 કોના દ્વારા રચવામાં આવ્યો છે. ?

 • A. લોર્ડ કોર્નવોલીસ
 • B. વોરન હેસ્ટીંગ
 • C. લોર્ડ મેકોલે
 • D. લોર્ડ વેલ્સલી
View Answer
C. લોર્ડ મેકોલે

Q.219 : ભારતીય ફોજદારી ધારાની કઈ કલમ મુજબ ભારતીય સૈનિક,નાવિક કે હવાઈ સૈનિકનો પોષાક કે પ્રતિક રાખવું ગુનો છે ?

 • A. કલમ 130
 • B. કલમ 135
 • C. કલમ 140
 • D. કલમ 145
View Answer
C. કલમ 140

Q.220 : કેદના પ્રકારો ……….. છે.

 • A. સાદી કેદ
 • B. સખત કેદ
 • C. સરળ સખત નરમ
 • D. સાદી કેદસખત કેદ
View Answer
D. સાદી કેદસખત કેદ

Q.221 : કલમ-34 મુજબ સામાન્ય ઈરાદાની જોગવાઈ લાગુ પાડવા કઈ બાબતો જરૂરી છે?: 1 એકથી વધુ વ્યક્તિઓ હોય, 2 બધા જ વ્યક્તિઓનો ઈરાદો એકસરખો હોય, 3 સામાન્ય ઈરાદાનો ભાગીદાર ગુનાના સ્થળે હજાર હોય એ જરૂરી નથી

 • A. ફક્ત 1
 • B. ફક્ત 2
 • C. ફક્ત 3
 • D. આપેલ તમામ
View Answer
D. આપેલ તમામ

Q.222 : ભારતીય ફોજદારી અધિનિયમ (IPC)……………ને લાગુ પડે.

 • A. ઉત્તરપ્રદેશ
 • B. ગુજરાત
 • C. જમ્મુ કાશ્મીર
 • D. સમગ્ર ભારતમાં
View Answer
D. સમગ્ર ભારતમાં

Q.223 : ભારતીય ફોજદારી અધિનિયમ (IPC) નો મુદો સૌપ્રથમ ક્યારે રજુ કરાયેલ ?

 • A. 1834
 • B. 1838
 • C. 1836
 • D. 1837
View Answer
D. 1837

Q.224 : ભારતીય ફોજદારી અધિનિયમ (IPC)- 1860 કોને ઘડેલો ?

 • A. લોર્ડ કોર્નવોલીસ
 • B. વોરન હેસ્ટીંગ
 • C. લોર્ડ મેકોલે
 • D. લોર્ડ વેલ્સલી
View Answer
C. લોર્ડ મેકોલે

Q.225 : કેદના મુખ્ય ………. પ્રકાર છે.

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
View Answer
B. 2

Leave a Comment