કાયદાના પ્રશ્નો (IPC, CrPC, Evidence Act) 176 થી 200

કાયદાના પ્રશ્નો (IPC, CrPC, Evidence Act) 176 થી 200

Q.151 : વગર વોરંટે ગુનાના કામે ધરપકડ કરવામાં આવેલી વ્યક્તિને મુસાફરી સમય સિવાય કેટલા કલાકની અંદર જે-તે હકુમતી કોર્ટ સમક્ષ અટક કરેલ વ્યક્તિને રજૂ કરવાનો રહે છે ?

 • A. 12 કલાક
 • B. 24 કલાક
 • C. 48 કલાક
 • D. 50 કલાક
View Answer
B. 24 કલાક

Q.152 : સી.આર.પી.સી.ની કઈ કલમ હેઠળ તપાસ કરનાર પોલીસ અધિકારી સાક્ષીઓને તપાસે છે ?

 • A. સી.આર.પી.સી.કલમ-151
 • B. સી.આર.પી.સી.કલમ-161
 • C. સી.આર.પી.સી.કલમ-165
 • D. સી.આર.પી.સી.કલમ-171
View Answer
B. સી.આર.પી.સી.કલમ-161

Q.153 : નીચેનામાંથી કયુ ભારતના બંધારણનું લક્ષણ નથી ?

 • A. પ્રમુખશાહી પધ્ધતિ
 • B. રાજયનીતિના માર્ગદર્શક સિધ્ધાંત
 • C. મૂળભૂત હકકો
 • D. મૂળભૂત ફરજો
View Answer
A. પ્રમુખશાહી પધ્ધતિ

Q.154 : ‘પંચાયતી રાજ’ પ્રણાલી કયા સિધ્ધાંત પર આધારીત છે?

 • A. સંસદીય લોકતંત્ર
 • B. સત્તાના વિકેન્દ્રી કરણ
 • C. પ્રમુખશાહી પધ્ધતિ
 • D. સર્વોચ્ચ અદાલતની સર્વોપરિતા
View Answer
B. સત્તાના વિકેન્દ્રી કરણ

Q.155 : ભારતીય પ્રજાસત્તાકનું બંધારણ કયારે અમલમાં આવ્યું ?

 • A. 15 ઓગસ્ટ, 1947
 • B. 26 જાન્યુઆરી, 1947
 • C. 8 ઓગસ્ટ, 1942
 • D. 26 જાન્યુઆરી, 1950
View Answer
D. 26 જાન્યુઆરી, 1950

Q.156 : ભારતમાં રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી કેવી રીતે કરવામાં આવે છે?

 • A. લોકો દ્વારા સીધી
 • B. સાંસદ સભ્યો અને ધારાસભ્યો દ્વારા
 • C. ફકત લોકસભાના સભ્યો દ્વારા
 • D. ફકત રાજયસભાના સભ્યો દ્વારા
View Answer
B. સાંસદ સભ્યો અને ધારાસભ્યો દ્વારા

Q.157 : રાજયનું ઉપલું ગૃહ કયા નામથી ઓળખાય છે?

 • A. રાજયસભા
 • B. વિધાનસભા
 • C. લોકસભા
 • D. વિધાન પરિષદ
View Answer
D. વિધાન પરિષદ

Q.158 : રાજયના મુખ્યમંત્રીને શપથ કોણ લેવડાવે છે?

 • A. વડી અદાલતના મુખ્ય ન્યાયમૂર્તિ
 • B. સર્વોચ્ચ અદાલતના મુખ્ય ન્યાયમૂર્તિ
 • C. વિધાનસભાના સ્પીકર
 • D. રાજયપાલ
View Answer
D. રાજયપાલ

Q.159 : આરોપીને ધરપકડ કરવાની પ્રક્રિયાની જોગવાઈ કયા કાયદામાં કરવામાં આવેલ છે?

 • A. આઈ.પી.સી.
 • B. સી.આર.પી.સી.
 • C. ઇન્ડીયન એવિડન્સ એકટ
 • D. ઇન્ડીયન એરેસ્ટ એકટ
View Answer
B. સી.આર.પી.સી.

Q.160 : ખૂનના ગુનાની સજા કઈ કલમ હેઠળ થાય છે?

 • A. સી.આર.પી.સી. કલમ 302
 • B. આઈ.પી.સી. કલમ 302
 • C. બોમ્બે પોલીસ એકટ કલમ 302
 • D. ઇન્ડિયન પોલીસ એકટ 302
View Answer
B. આઈ.પી.સી. કલમ 302

Q.161 : લગ્ન માટેની કાનૂની ઉંમર કેટલી છે?

 • A. છોકરી માટે 16 વર્ષ છોકરા માટે 18 વર્ષ
 • B. છોકરા છોકરી બન્ને માટે 18 વર્ષ
 • C. છોકરી માટે 18 વર્ષ છોકરા માટે 20
 • D. છોકરી માટે 18 વર્ષ છોકરા માટે 21 વર્ષ
View Answer
D. છોકરી માટે 18 વર્ષ છોકરા માટે 21 વર્ષ

Q.162 : ફરિયાદ કઈ કલમ હેઠળ નોંધવામાં આવે છે?

 • A. આઈ.પી.સી. કલમ 154
 • B. સી.આર.પી.સી. કલમ 154
 • C. ઇન્ડિયન એવિડેન્સ એકટ કલમ 154
 • D. ગુજરાત પોલીસ એકટ કલમ 154
View Answer
B. સી.આર.પી.સી. કલમ 154

Q.163 : ધાડના ગુનામાં ઓછામાં ઓછા કેટલા આરોપીઓ હોવા જોઈએ?

 • A. 4
 • B. 5
 • C. 6
 • D. 7
View Answer
B. 5

Q.164 : કરફયુ કઈ કલમ હેઠળ લગાડવામાં આવે છે?

 • A. આઈ.પી.સી. કલમ 144
 • B. સી.આર.પી.સી. કલમ 144
 • C. ગુજરાત પોલિસ એકટ કલમ 144
 • D. ઇન્ડિયન એવિડેન્સ એકટ કલમ 144
View Answer
B. સી.આર.પી.સી. કલમ 144

Q.165 : સી.આર.પી.સી.નું આખું રૂપ શું છે ?

 • A. ક્રિમિનલ રીસ્પેકટ એકટ પ્રોટેકશન કોડ
 • B. ક્રિમિનલ રાઈટસ પ્રોટેકશન કોડ
 • C. ક્રિમિનલ પ્રોસિજર કોડ
 • D. કોમ્યુનલ રાયોટસ પ્રિવેન્શ કોડ
View Answer
C. ક્રિમિનલ પ્રોસિજર કોડ

Q.166 : માહિતી અધિકાર એકટ હેઠળ સામાન્ય રીતે કેટલા દિવસોમાં માહિતી પુરી પાડવાની હોય છે?

 • A. 7
 • B. 14
 • C. 21
 • D. 30
View Answer
D. 30

Q.167 : સ્ત્રીને સાસરીયા દ્વારા શારિરીક, માનસિક ત્રાસ આપવાના ગુનાની શિક્ષા કઈ કલમ હેઠળ થાય છે?

 • A. ઇ.પી.કો.ક. 498
 • B. ઈ.પી.કો.ક. 498 [A]
 • C. ઇ.પી.કો.ક. 489
 • D. ઇ.પી.કો.ક. 489 [A]
View Answer
B. ઈ.પી.કો.ક. 498 [A]

Q.168 : ઇ.પી.કો.ક. 420 શાને લગતી છે?

 • A. બિગાડ
 • B. ઠગાઈ
 • C. વિશ્વાસઘાત
 • D. બદનક્ષી
View Answer
B. ઠગાઈ

Q.169 : ઈન્ડીયન પીનલ કોડમાં કુલ કેટલી કલમો છે ?

 • A. 491
 • B. 526
 • C. 511
 • D. 503
View Answer
C. 511

Q.170 : ઈન્ડીયન પીનલ કોડમાં કઈ કલમોમાં સૈન્યને લગતી જોગવાઈઓ કરવામાં આવેલ છે ?

 • A. કલમ 126થી 130
 • B. કલમ 228થી 235
 • C. કલમ 131 થી 140
 • D. કલમ 148 થી 152
View Answer
C. કલમ 131 થી 140

Q.171 : ગુનાહિત વિશ્વાસઘાતની વ્યાખ્યા ઈન્ડીયન પીનલ કોડની કઈ કલમમાં આપવામાં આવેલ છે ?

 • A. 318
 • B. 405
 • C. 415
 • D. 426
View Answer
B. 405

Q.172 : ક્રિમીનલ પ્રોસીજર કોડની કલમ 144 હેઠળ આદેશ કરવાનો અધિકાર કોને છે ?

 • A. જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ
 • B. સબ ડિવિઝનલ મેજિસ્ટ્રેટ
 • C. એકિઝક્યુટીવ મેજિસ્ટ્રેટ
 • D. ઉપરના બધા
View Answer
D. ઉપરના બધા

Q.173 : બેદરકારી અને ઉપેક્ષાથી કોઈનું મૃત્યુ થાય તો ઈન્ડીયન પીનલ કોડની કઈ કલમ હેઠળ કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે ?

 • A. 304 A
 • B. 397 A
 • C. 308 A
 • D. 310 A
View Answer
A. 304 A

Q.174 : નીચેનામાંથી ક્યુ કૃત્ય ઈન્ડીયન પીનલ કોડ હેઠળ ગુનો નથી ?

 • A. કોઈ સ્ત્રીએ કરેલ ગુનો
 • B. કોઈ વૃદ્ધ વ્યક્તિએ કરેલ ગુનો
 • C. અસ્થિર મગજની વ્યક્તિનું કૃત્ય
 • D. ઉપરના તમામ
View Answer
C. અસ્થિર મગજની વ્યક્તિનું કૃત્ય

Q.175 : ઈન્ડીયન પીનલ કોડની કલમ 306માં ક્યા ગુનાની સજા દર્શાવેલ છે?

 • A. ગુનાહિત મનુષ્યવધની કોશિષ
 • B. ખૂન કરવાની કોશિષ
 • C. આપઘાતની કોશિષ
 • D. આપઘાતનું દુષ્પેરણ
View Answer
D. આપઘાતનું દુષ્પેરણ

Q.176 : ઈન્ડીયન પીનલ કોડ મુજબ કેટલા વર્ષથી નીચેની વય ધરાવતા બાળકે કરેલ કૃત્ય ગુનો બનતો નથી ?

 • A. 10 વર્ષ
 • B. 7 વર્ષ
 • C. 5 વર્ષ
 • D. 12 વર્ષ
View Answer
B. 7 વર્ષ

Q.177 : ગેરકાયદેસર મંડળીની વ્યાખ્યા ઈન્ડીયન પીનલ કોડની કઈ કલમથી આપેલ છે?

 • A. 145
 • B. 120
 • C. 141
 • D. 100
View Answer
C. 141

Q.178 : નીચેના પૈકી ક્યું સ્વરૂપ ધારણ કરવું એ ઈન્ડીયન પીનલ કોડમાં ગુનો બનતો નથી ?

 • A. જાહેર નોકરનું સ્વરૂપ
 • B. રબારીનો વેશ ધારણ કરવો
 • C. સૈનિકનું સ્વરૂપ
 • D. ચૂંટણીમાં બીજાનો વેશ ધારણ કરવો
View Answer
B. રબારીનો વેશ ધારણ કરવો

Q.179 : ઈન્ડીયન પીનલ કોડ ગુનાની વ્યાખ્યા કઈ કલમમાં આપવામાં આવેલ છે?

 • A. 32
 • B. 48
 • C. 40
 • D. 72
View Answer
C. 40

Q.180 : ઈન્ડીયન પીનલ કોડમાં ખૂનની વ્યાખ્યા કઈ કલમમાં આપેલી છે?

 • A. 301
 • B. 300
 • C. 299
 • D. 302
View Answer
B. 300

Q.181 : નીચેનામાંથી કઈ પદ્ધતિ ઈન્ડીયન પીનલ કોડમાં ગુનામાં મદદગારી થઈ શકે છે ?

 • A. કાવતરું રચીને
 • B. હથિયારો આપીને
 • C. ઉશ્કેરણીથી
 • D. આપેલ તમામ
View Answer
D. આપેલ તમામ

Q.182 : નીચેના પૈકી ઈન્ડીયન પીનલ કોડમાં ક્યા ગુના માટે ખોટી કલમ દર્શાવેલ છે ?

 • A. બળાત્કાર-371
 • B. ઠગાઈ–415
 • C. ધાડ–391
 • D. ચોરી-379
View Answer
A. બળાત્કાર-371

Q.183 : નીચેના પૈકી ઈન્ડીયન પીનલ કોડમાં કઈ કલમ સ્ત્રી વિરુદ્ધના ગુનાને લગતી છે?

 • A. 509
 • B. 32
 • C. 214
 • D. 352
View Answer
A. 509

Q.184 : ઈન્ડીયન પીનલ કોડના ક્યા પ્રકરણમાં મિલકત વિરુદ્ધના ગુન્હાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે ?

 • A. 18
 • B. 17
 • C. 16
 • D. 19
View Answer
B. 17

Q.185 : નીચેનામાંથી ક્રિમીનલ પ્રોસીજર કોડમાં તપાસ કોન કરી શકે છે?

 • A. પોલીસ અધિકારી
 • B. મેજિસ્ટ્રેટ
 • C. મેજિસ્ટ્રેટ દ્વારા નિયુક્ત કરેલ વ્યક્તિ
 • D. ઉ૫૨ના તમામ
View Answer
D. ઉ૫૨ના તમામ

Q.186 : ક્રિમીનલ પ્રોસીજર કોડ મુજબ સ્થળની વ્યાખ્યામાં નીચેનામાંથી કોનો સમાવેશ થાય છે ?

 • A. ઘર
 • B. તંબુ
 • C. જહાજ
 • D. ઉપરના તમામ
View Answer
D. ઉપરના તમામ

Q.187 : ફર્સ્ટ ક્લાસ મેજિસ્ટ્રેટ વધારેમાં વધારે કેટલી સજા કરી શકે ?

 • A. 10 વર્ષ
 • B. 7 વર્ષ
 • C. 3 વર્ષ
 • D. 5 વર્ષ
View Answer
C. 3 વર્ષ

Q.188 : પોલીસની વગર વોરંટે ધરપકડ કરવાની સત્તા ક્રિમીનલ પ્રોસીજર કોડની કઈ કલમ મુજબ મળેલી છે ?

 • A. 61
 • B. 51
 • C. 41
 • D. 71
View Answer
C. 41

Q.189 : કોઈ વ્યક્તિની ધરપકડ કર્યા પછી તેને વધારામાં વધારે કેટલા સમય પછી મેજિસ્ટ્રેટ આગળ રજૂ કરવો પડે છે ?

 • A. 28 કલાક
 • B. 24 કલાક
 • C. 18 કલાક
 • D. 48 કલાક
View Answer
B. 24 કલાક

Q.190 : ફોજદારી કેસમાં પોલીસે કેટલા દિવસમાં અદાલતમાં ચાર્જશીટ રજૂ કરવું જોઈએ ?

 • A. 75
 • B. 100
 • C. 90
 • D. 60
View Answer
C. 90

Q.191 : અગૃહણીય ગુનો એટલે શું ?

 • A. એવો ગુનો કે જેમાં પોલીસ વોરંટ વગર ધરપકડ કરી શકતી નથી
 • B. એવો ગુનો કે જેમાં પોલીસ વોરંટ વગર ધરપકડ કરી શકે છે
 • C. એવો ગુનો કે જે ગંભીર પ્રકારનો હોય
 • D. ઉપ૨માંથી એકેય નહી
View Answer
A. એવો ગુનો કે જેમાં પોલીસ વોરંટ વગર ધરપકડ કરી શકતી નથી

Q.192 : ક્રિમીનલ પ્રોસીજર કોડમાં કઈ કલમ હેઠળ ખાનગી વ્યક્તિ ગુનેગારની ધરપકડ કરવાની સત્તા ધરાવે છે ?

 • A. 44
 • B. 42
 • C. 43
 • D. 46
View Answer
C. 43

Q.193 : ક્રિમીનલ પ્રોસીજર કોડમાં ભરણપોષણ કરવામાં અક્ષમ પત્ની, બાળકો અને મા-બાપના ભરણપોષણ માટેનો આદેશ કઈ કલમ હેઠળ કરવમાં આવે છે ?

 • A. 124
 • B. 130
 • C. 125
 • D. 123
View Answer
C. 125

Q.194 : FIRનું પૂરું નામ શું છે ?

 • A. first information record
 • B. First Information Report
 • C. First Investigation Report
 • D. first Investigation Record
View Answer
B. First Information Report

Q.195 : આત્મહત્યા, ખૂન કે અકસ્માતે મોતની તપાસની રીત અને તેના અહેવાલની જોગવાઈ ક્રિમીનલ પ્રોસીજર કોડની કઈ કલમમાં કરવામાં આવી છે ?

 • A. 176
 • B. 175
 • C. 174
 • D. 173
View Answer
C. 174

Q.196 : ક્રિમીનલ પ્રોસીજર કોડની કઈ કલમમાં આરોપીને રાજ્યના ખર્ચે કાનૂની સહાય પૂરી પાડવાની જોગવાઈ છે ?

 • A. 301
 • B. 309
 • C. 304
 • D. 305
View Answer
C. 304

Q.197 : ભારતીય પુરાવા અધિનિયમમાં પુરાવાની વ્યાખ્યા કઈ કલમમાં આપવામાં આવી છે?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
View Answer
C. 3

Q.198 : ભારતીય પુરાવાના ફાયદામાં ‘નિર્ણાયક સાબિતી’ની વ્યાખ્યા કઈ કલમમાં આપવામાં આવેલ છે ?

 • A. 3
 • B. 4
 • C. 5
 • D. 8
View Answer
B. 4

Q.199 : ભારતીય પુરાવાના કાયદાની કલમ-17માં શેની વ્યાખ્યા આપવામાં આવેલ છે?

 • A. વળતરની રકમ
 • B. આકસ્મિક કૃત્યો
 • C. પુરાવાઓ
 • D. સ્વીકૃતિ કે કબૂલાત
View Answer
D. સ્વીકૃતિ કે કબૂલાત

Q.200 : ભારતીય પુરાવા અધિનિયમ-1872ની કઈ કલમ મુજબ ધમકી, લાલચ અથવા વાંચન દ્વારા કરવામાં આવેલી કબૂલાત અસંગત છે?

 • A. 24
 • B. 28
 • C. 18
 • D. 30
View Answer
A. 24

Leave a Comment