કાયદાના પ્રશ્નો (IPC, CrPC, Evidence Act) 151 થી 175

કાયદાના પ્રશ્નો (IPC, CrPC, Evidence Act) 151 થી 175

Q.151 : વગર વોરંટે ગુનાના કામે ધરપકડ કરવામાં આવેલી વ્યક્તિને મુસાફરી સમય સિવાય કેટલા કલાકની અંદર જે-તે હકુમતી કોર્ટ સમક્ષ અટક કરેલ વ્યક્તિને રજૂ કરવાનો રહે છે ?

 • A. 12 કલાક
 • B. 24 કલાક
 • C. 48 કલાક
 • D. 50 કલાક
View Answer
B. 24 કલાક

Q.152 : સી.આર.પી.સી.ની કઈ કલમ હેઠળ તપાસ કરનાર પોલીસ અધિકારી સાક્ષીઓને તપાસે છે ?

 • A. સી.આર.પી.સી.કલમ-151
 • B. સી.આર.પી.સી.કલમ-161
 • C. સી.આર.પી.સી.કલમ-165
 • D. સી.આર.પી.સી.કલમ-171
View Answer
B. સી.આર.પી.સી.કલમ-161

Q.153 : નીચેનામાંથી કયુ ભારતના બંધારણનું લક્ષણ નથી ?

 • A. પ્રમુખશાહી પધ્ધતિ
 • B. રાજયનીતિના માર્ગદર્શક સિધ્ધાંત
 • C. મૂળભૂત હકકો
 • D. મૂળભૂત ફરજો
View Answer
A. પ્રમુખશાહી પધ્ધતિ

Q.154 : ‘પંચાયતી રાજ’ પ્રણાલી કયા સિધ્ધાંત પર આધારીત છે?

 • A. સંસદીય લોકતંત્ર
 • B. સત્તાના વિકેન્દ્રી કરણ
 • C. પ્રમુખશાહી પધ્ધતિ
 • D. સર્વોચ્ચ અદાલતની સર્વોપરિતા
View Answer
B. સત્તાના વિકેન્દ્રી કરણ

Q.155 : ભારતીય પ્રજાસત્તાકનું બંધારણ કયારે અમલમાં આવ્યું ?

 • A. 15 ઓગસ્ટ, 1947
 • B. 26 જાન્યુઆરી, 1947
 • C. 8 ઓગસ્ટ, 1942
 • D. 26 જાન્યુઆરી, 1950
View Answer
D. 26 જાન્યુઆરી, 1950

Q.156 : ભારતમાં રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી કેવી રીતે કરવામાં આવે છે?

 • A. લોકો દ્વારા સીધી
 • B. સાંસદ સભ્યો અને ધારાસભ્યો દ્વારા
 • C. ફકત લોકસભાના સભ્યો દ્વારા
 • D. ફકત રાજયસભાના સભ્યો દ્વારા
View Answer
B. સાંસદ સભ્યો અને ધારાસભ્યો દ્વારા

Q.157 : રાજયનું ઉપલું ગૃહ કયા નામથી ઓળખાય છે?

 • A. રાજયસભા
 • B. વિધાનસભા
 • C. લોકસભા
 • D. વિધાન પરિષદ
View Answer
D. વિધાન પરિષદ

Q.158 : રાજયના મુખ્યમંત્રીને શપથ કોણ લેવડાવે છે?

 • A. વડી અદાલતના મુખ્ય ન્યાયમૂર્તિ
 • B. સર્વોચ્ચ અદાલતના મુખ્ય ન્યાયમૂર્તિ
 • C. વિધાનસભાના સ્પીકર
 • D. રાજયપાલ
View Answer
D. રાજયપાલ

Q.159 : આરોપીને ધરપકડ કરવાની પ્રક્રિયાની જોગવાઈ કયા કાયદામાં કરવામાં આવેલ છે?

 • A. આઈ.પી.સી.
 • B. સી.આર.પી.સી.
 • C. ઇન્ડીયન એવિડન્સ એકટ
 • D. ઇન્ડીયન એરેસ્ટ એકટ
View Answer
B. સી.આર.પી.સી.

Q.160 : ખૂનના ગુનાની સજા કઈ કલમ હેઠળ થાય છે?

 • A. સી.આર.પી.સી. કલમ 302
 • B. આઈ.પી.સી. કલમ 302
 • C. બોમ્બે પોલીસ એકટ કલમ 302
 • D. ઇન્ડિયન પોલીસ એકટ 302
View Answer
B. આઈ.પી.સી. કલમ 302

Q.161 : લગ્ન માટેની કાનૂની ઉંમર કેટલી છે?

 • A. છોકરી માટે 16 વર્ષ છોકરા માટે 18 વર્ષ
 • B. છોકરા છોકરી બન્ને માટે 18 વર્ષ
 • C. છોકરી માટે 18 વર્ષ છોકરા માટે 20
 • D. છોકરી માટે 18 વર્ષ છોકરા માટે 21 વર્ષ
View Answer
D. છોકરી માટે 18 વર્ષ છોકરા માટે 21 વર્ષ

Q.162 : ફરિયાદ કઈ કલમ હેઠળ નોંધવામાં આવે છે?

 • A. આઈ.પી.સી. કલમ 154
 • B. સી.આર.પી.સી. કલમ 154
 • C. ઇન્ડિયન એવિડેન્સ એકટ કલમ 154
 • D. ગુજરાત પોલીસ એકટ કલમ 154
View Answer
B. સી.આર.પી.સી. કલમ 154

Q.163 : ધાડના ગુનામાં ઓછામાં ઓછા કેટલા આરોપીઓ હોવા જોઈએ?

 • A. 4
 • B. 5
 • C. 6
 • D. 7
View Answer
B. 5

Q.164 : કરફયુ કઈ કલમ હેઠળ લગાડવામાં આવે છે?

 • A. આઈ.પી.સી. કલમ 144
 • B. સી.આર.પી.સી. કલમ 144
 • C. ગુજરાત પોલિસ એકટ કલમ 144
 • D. ઇન્ડિયન એવિડેન્સ એકટ કલમ 144
View Answer
B. સી.આર.પી.સી. કલમ 144

Q.165 : સી.આર.પી.સી.નું આખું રૂપ શું છે ?

 • A. ક્રિમિનલ રીસ્પેકટ એકટ પ્રોટેકશન કોડ
 • B. ક્રિમિનલ રાઈટસ પ્રોટેકશન કોડ
 • C. ક્રિમિનલ પ્રોસિજર કોડ
 • D. કોમ્યુનલ રાયોટસ પ્રિવેન્શ કોડ
View Answer
C. ક્રિમિનલ પ્રોસિજર કોડ

Q.166 : માહિતી અધિકાર એકટ હેઠળ સામાન્ય રીતે કેટલા દિવસોમાં માહિતી પુરી પાડવાની હોય છે?

 • A. 7
 • B. 14
 • C. 21
 • D. 30
View Answer
D. 30

Q.167 : સ્ત્રીને સાસરીયા દ્વારા શારિરીક, માનસિક ત્રાસ આપવાના ગુનાની શિક્ષા કઈ કલમ હેઠળ થાય છે?

 • A. ઇ.પી.કો.ક. 498
 • B. ઈ.પી.કો.ક. 498 [A]
 • C. ઇ.પી.કો.ક. 489
 • D. ઇ.પી.કો.ક. 489 [A]
View Answer
B. ઈ.પી.કો.ક. 498 [A]

Q.168 : ઇ.પી.કો.ક. 420 શાને લગતી છે?

 • A. બિગાડ
 • B. ઠગાઈ
 • C. વિશ્વાસઘાત
 • D. બદનક્ષી
View Answer
B. ઠગાઈ

Q.169 : ઈન્ડીયન પીનલ કોડમાં કુલ કેટલી કલમો છે ?

 • A. 491
 • B. 526
 • C. 511
 • D. 503
View Answer
C. 511

Q.170 : ઈન્ડીયન પીનલ કોડમાં કઈ કલમોમાં સૈન્યને લગતી જોગવાઈઓ કરવામાં આવેલ છે ?

 • A. કલમ 126થી 130
 • B. કલમ 228થી 235
 • C. કલમ 131 થી 140
 • D. કલમ 148 થી 152
View Answer
C. કલમ 131 થી 140

Q.171 : ગુનાહિત વિશ્વાસઘાતની વ્યાખ્યા ઈન્ડીયન પીનલ કોડની કઈ કલમમાં આપવામાં આવેલ છે ?

 • A. 318
 • B. 405
 • C. 415
 • D. 426
View Answer
B. 405

Q.172 : ક્રિમીનલ પ્રોસીજર કોડની કલમ 144 હેઠળ આદેશ કરવાનો અધિકાર કોને છે ?

 • A. જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ
 • B. સબ ડિવિઝનલ મેજિસ્ટ્રેટ
 • C. એકિઝક્યુટીવ મેજિસ્ટ્રેટ
 • D. ઉપરના બધા
View Answer
D. ઉપરના બધા

Q.173 : બેદરકારી અને ઉપેક્ષાથી કોઈનું મૃત્યુ થાય તો ઈન્ડીયન પીનલ કોડની કઈ કલમ હેઠળ કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે ?

 • A. 304 A
 • B. 397 A
 • C. 308 A
 • D. 310 A
View Answer
A. 304 A

Q.174 : નીચેનામાંથી ક્યુ કૃત્ય ઈન્ડીયન પીનલ કોડ હેઠળ ગુનો નથી ?

 • A. કોઈ સ્ત્રીએ કરેલ ગુનો
 • B. કોઈ વૃદ્ધ વ્યક્તિએ કરેલ ગુનો
 • C. અસ્થિર મગજની વ્યક્તિનું કૃત્ય
 • D. ઉપરના તમામ
View Answer
C. અસ્થિર મગજની વ્યક્તિનું કૃત્ય

Q.175 : ઈન્ડીયન પીનલ કોડની કલમ 306માં ક્યા ગુનાની સજા દર્શાવેલ છે?

 • A. ગુનાહિત મનુષ્યવધની કોશિષ
 • B. ખૂન કરવાની કોશિષ
 • C. આપઘાતની કોશિષ
 • D. આપઘાતનું દુષ્પેરણ
View Answer
D. આપઘાતનું દુષ્પેરણ

Leave a Comment