કાયદાના પ્રશ્નો (IPC, CrPC, Evidence Act) 126 થી 150

કાયદાના પ્રશ્નો (IPC, CrPC, Evidence Act) 126 થી 150

Q.126 : પત્ની, સંતાનો અને માતાપિતાના ભરણપોષણ માટેનો હુકમ કરવાની જોગવાઈ સી.આર.પી.સી.ની કઈ કલમમાં છે ?

 • A. સી.આર.પ..સી. કલમ – 13
 • B. સી.આર.પી.સી. કલમ – 25
 • C. સી.આર.પી.સી. કલમ – 125
 • D. સી.આર.પી.સી. કલમ – 1
View Answer
C. સી.આર.પી.સી. કલમ – 125

Q.127 : સી.આર.પી.સી.ની કલમ – 107 અનુસાર સંબંધિત વ્યક્તિએ સુલેહ-શાંતિ જાળવવા માટેની મહત્તમ મુદ્દત શું છે ?

 • A. ત્રણ વર્ષ
 • B. બે વર્ષ
 • C. એક વર્ષ
 • D. પાંચ વર્ષ
View Answer
C. એક વર્ષ

Q.128 : સી.આર.પી.સી.ની જોગવાઈઓ અનુસાર, નીચેનામાંથી ક્યા અધિકારી પાસેથી આદેશ મેળવીને, નોન-કોગ્નીઝેબલ ગુનાની તપાસ કરી શકાય?

 • A. એક્ઝીક્યુટીવ મેજીસ્ટ્રેટ
 • B. જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક
 • C. ડી.વાય.એસ.પી.
 • D. જ્યુડીશીઅલ મેજીસ્ટ્રેટ-ફર્સ્ટ કલાસ
View Answer
D. જ્યુડીશીઅલ મેજીસ્ટ્રેટ-ફર્સ્ટ કલાસ

Q.129 : સી.આર.પી.સી.ના પ્રબંધો અનુસાર, ‘ફેરારી’ માટેના જાહેરનામાની મુદત કેટલા દિવસની હોય છે ?

 • A. પંદર દિવસ
 • B. સાત દિવસ
 • C. એકવીસ દિવસ
 • D. ત્રીસ દિવસ
View Answer
D. ત્રીસ દિવસ

Q.130 : સી.આર.પી.સી.ના પ્રબંધો સંદર્ભે, તહોમતનામાનો હેતુ શું છે?

 • A. આરોપીને ધમકાવવો
 • B. તકસીરવાર ઠરાવવો
 • C. આરોપીને ગુના અંગેની જાણ કરવી
 • D. સાક્ષી હાજર રહે તે માટે સૂચના આપવી
View Answer
C. આરોપીને ગુના અંગેની જાણ કરવી

Q.131 : “દસ્તાવેજ’’ની વ્યાખ્યામાં નીચેનામાંથી કઈ બાબતોનો સમાવેશ થાય છે?

 • A. શિલાલેખ
 • B. ધાતુપત્ર
 • C. મુદ્રિત સામગ્રી
 • D. ઉપરના તમામ
View Answer
D. ઉપરના તમામ

Q.132 : ગૌણ [Secondary] પૂરાવો નીચેનામાંથી ક્યા સંજોગોમાં રજૂ શકાય?

 • A. જ્યારે મૂળ દસ્તાવેજનો નાશ થઈ ગયો હોય
 • B. જ્યારે મૂળ દસ્તાવેજ સામા પક્ષકાર પાસે હોય
 • C. જ્યારે મૂળ દસ્તાવેજ ખોવાઈ ગયો હોય
 • D. ઉપરના બધા જ સંજોગોમાં
View Answer
D. ઉપરના બધા જ સંજોગોમાં

Q.133 : હકીકત [FACT] શબ્દનો નીચેનામાંથી કઈ બાબતનો સમાવેશ થાય છે?

 • A. કોઈ વ્યક્તિ અમુક શબ્દ બોલ્યો
 • B. કોઈ વ્યક્તિએ કંઈક સાંભળ્યુ અથવા જોયું
 • C. કોઈ વ્યક્તિની અમુક પ્રતિષ્ઠા હોય
 • D. ઉપરના તમામ
View Answer
D. ઉપરના તમામ

Q.134 : ઈન્સાફી કાર્યવાહીના ક્યા તબક્કે સૂચક પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે છે?

 • A. પુનઃ તપાસ સમયે
 • B. સરે તપાસ સમયે
 • C. ઉલટ તપાસ સમયે
 • D. સર તપાસ અને પુનઃ તપાસમાં
View Answer
C. ઉલટ તપાસ સમયે

Q.135 : ભારતના પુરાવાના કાયદાના સંદર્ભે, નીચેનામાંથીસહતહોમતદાર કોને ગણી શકાય ?

 • A. ગુનાને નજરે જોનાર
 • B. ગુનાની જગ્યા પર નિવાસ કરનાર
 • C. ગુનો થયાની માહિતી હોવા છતા પોલીસને જાણ ન કરનાર
 • D. ગુનામાં સાથ આપનાર કે ભાગીદાર
View Answer
D. ગુનામાં સાથ આપનાર કે ભાગીદાર

Q.136 : ભારતના પુરાવાના કાયદાની કલમ – 32 [1] અન્વયે કરવામાં આવેલ મરણોત્તર નિવેદન [Dying Declaration] નીચેનામાંથી કઈ કાર્યવાહીમાં ગ્રાહ્ય ગણાય છે ?

 • A. દિવાની કાર્યવાહીમાં
 • B. ફોજદારી કાર્યવાહીમાં
 • C. A અને B બન્નેમાં
 • D. ઉપરમાંથી કોઈનામાં નહીં
View Answer
C. A અને B બન્નેમાં

Q.137 : ભારતના પુરાવાના કાયદા સંદર્ભે, સર તપાસ એટલે શું ?

 • A. સાક્ષીને પુરાવા સાથે બોલાવી તપાસ કરવી
 • B. સાક્ષીને સોગંદ પર તપાસ કરવી
 • C. સાક્ષીને બોલાવનાર પક્ષકાર દ્વારા તેની તપાસ
 • D. ઉપરના તમામ
View Answer
C. સાક્ષીને બોલાવનાર પક્ષકાર દ્વારા તેની તપાસ

Q.138 : ‘હકીકત’ એટલે શું?

 • A. ઈન્દ્રિયગોચર વસ્તુ, વસ્તુઓની સ્થિતિ અથવા વસ્તુઓનો સંબંધ
 • B. કોઈ વ્યક્તિને જેનું ભાન હોય તેવી મનની સ્થિતિ
 • C. A અને B બંને
 • D. ફક્ત A
View Answer
C. A અને B બંને

Q.139 : જે હકીકત ‘સાબિત થયેલી’ના હોય અને ‘નાસાબિત થયેલી’ પણ ના હોય તેને શું કહેવાય ?

 • A. સાબિત થયેલી
 • B. સાબિત ન થયેલી
 • C. અડધી સાબિત
 • D. ઉપરોક્ત કોઈ નહી
View Answer
B. સાબિત ન થયેલી

Q.140 : સાક્ષીઓને તપાસવાનો સામાન્યપણે ક્રમ ક્યો હોય

 • A. સર તપાસ, ઉલટ તપાસ, ફેરતપાસ
 • B. સર તપાસ, ફેર તપાસ, ઉલટ તપાસ
 • C. ફેર તપાસ, ઉલટ તપાસ, સર તપાસ
 • D. ઉલટ તપાસ, ફેર તપાસ, સર તપાસ
View Answer
A. સર તપાસ, ઉલટ તપાસ, ફેરતપાસ

Q.141 : અ એ બ ના ઘરમાંથી ઘરેણાથી બેગ લઈને ભાગે છે. બહાર નીકળતા ચોકીદાર તેને અટકાવે છે. તે પોતાના ચપ્પુથી ચાકીદારને ઘાયલ કરીને ભાગી જાય છે. અહીં અ એ ક્યો ગુનો કર્યો છે ?

 • A. ચોરી
 • B. લૂંટ
 • C. ધાડ
 • D. છેતરપિંડી
View Answer
B. લૂંટ

Q.142 : સ્વબચાનો હક્ક [રાઈટ ટુ પ્રાઈવેટ ડીફેન્સ] કઈ કલમમાં સમાવાયેલ છે?

 • A. IPC-94
 • B. IPC-95
 • C. IPC-96
 • D. IPC-90
View Answer
C. IPC-96

Q.143 : ભારતીય ફોજદારી ધારો એટલે

 • A. ઈન્ડિયન પોલીસ કોડ
 • B. ઈન્ડિયન પ્રોસિજર કોડ
 • C. ઈન્ડિયન પીનલ કોડ
 • D. ક્રિમીનલ પ્રોસિજન કોડ
View Answer
C. ઈન્ડિયન પીનલ કોડ

Q.144 : નીચેનામાંથી ક્યું વિધાન સાચું છે ?

 • A. ચોરીના ગુના માટે ઓછામાં ઓછી 2 વ્યક્તિ હોવી જોઈએ
 • B. લૂંટના ગુના માટે ઓછામાં ઓછી 3 વ્યક્તિ હોવી જોઈએ
 • C. ઘરફોડ ચોરીના ગુના માટે ઓછામાં ઓછી 4 વ્યક્તિ હોવી જોઈએ
 • D. ધાડના ગુના માટે ઓછામાં ઓછી 5 વ્યક્તિ હોવી જોઈએ
View Answer
D. ધાડના ગુના માટે ઓછામાં ઓછી 5 વ્યક્તિ હોવી જોઈએ

Q.145 : IPC-498 A મુજબ ત્રાસ એટલે

 • A. પરણિત સ્ત્રીને પતિ કે પતિના સગા દ્વારા કરવામાં આવતો ત્રાસ
 • B. ફક્ત શારીરિક ત્રાસ
 • C. ફક્ત માનસિક ત્રાસ
 • D. પરણિત પુરૂષને પત્ની દ્વારા કરવામાં આવતો ત્રાસ
View Answer
A. પરણિત સ્ત્રીને પતિ કે પતિના સગા દ્વારા કરવામાં આવતો ત્રાસ

Q.146 : IPCમુજબ

 • A. ખોટી સાક્ષી આપવાથી કોઈ ગુનો બનતો નથી
 • B. ખોટી સાક્ષી આપવા બદલ સજા થઈ શકે છે.
 • C. ખોટી સાક્ષી આપનારને અદાલતમાં ફરીથી ક્યારેય બોલાવી શકાય નહી.
 • D. ખોટી સાક્ષી આપદા બદલ અદાલત કોઈ કાર્યવાહી કરી શકતી નથી
View Answer
B. ખોટી સાક્ષી આપવા બદલ સજા થઈ શકે છે.

Q.147 : ચોરી માટે નીચેનામાંથી ક્યું વિધાન ખોટું છે ?

 • A. ચોરીની વિષય વસ્તુ સ્થાવર મિલકત હોય છે
 • B. ચોરીની વિષયવસ્તુ જંગમ મિલકત હોય છે
 • C. તે કબ્જેદાર વ્યક્તિની સંમતિ વિના થાય છે
 • D. તે કબ્જેદારના કબજામાંથી લઈ લેવાના ઈરાદે થાય છે
View Answer
A. ચોરીની વિષય વસ્તુ સ્થાવર મિલકત હોય છે

Q.148 : ગેરકાયદેસર મંડળી માટે કેટલા વ્યક્તિઓ ઓછામાં ઓછા હોવા જરૂરી છે?

 • A. 2
 • B. 3
 • C. 4
 • D. 5
View Answer
D. 5

Q.149 : ફરિયાદ [FIR]ની નકલ ફરિયાદીને પોલીસે કેટલા મૂલ્યમાં આપવાની હોય છે?

 • A. રૂ.20
 • B. રૂ.50
 • C. રૂ.100
 • D. વિનામૂલ્યે
View Answer
D. વિનામૂલ્યે

Q.150 : કોગ્નીઝેબલ ગુના અટકાવવા માટે પોલીસ સી.આર.પી.સી.ની કઈ કલમ હેઠળ વોરંટ વગર ધરપકડ કરી શકે છે ?

 • A. સી.આર.પી.સી. કલમ-141
 • B. સી.આર.પી.સી. કલમ-145
 • C. સી.આર.પી.સી. કલમ-151
 • D. સી.આર.પી.સી. કલમ-155
View Answer
C. સી.આર.પી.સી. કલમ-151

Leave a Comment