કાયદો

9 Results

કાયદાના પ્રશ્નો (IPC, CrPC, Evidence Act) 201 થી 225

કાયદાના પ્રશ્નો (IPC, CrPC, Evidence Act) 201 થી 225 Q.201 : ભારતીય પુરાવા અધિનિયમ-1872ની કઈ કલમ મુજબ જયારે વ્યક્તિ પોલીસકસ્ટીમાં હોય ત્યારે તેના દ્વારા કરવામાં આવેલી કબૂલાત અગ્રાહ્ય છે? A. […]

કાયદાના પ્રશ્નો (IPC, CrPC, Evidence Act) 176 થી 200

કાયદાના પ્રશ્નો (IPC, CrPC, Evidence Act) 176 થી 200 Q.151 : વગર વોરંટે ગુનાના કામે ધરપકડ કરવામાં આવેલી વ્યક્તિને મુસાફરી સમય સિવાય કેટલા કલાકની અંદર જે-તે હકુમતી કોર્ટ સમક્ષ અટક […]

કાયદાના પ્રશ્નો (IPC, CrPC, Evidence Act) 151 થી 175

કાયદાના પ્રશ્નો (IPC, CrPC, Evidence Act) 151 થી 175 Q.151 : વગર વોરંટે ગુનાના કામે ધરપકડ કરવામાં આવેલી વ્યક્તિને મુસાફરી સમય સિવાય કેટલા કલાકની અંદર જે-તે હકુમતી કોર્ટ સમક્ષ અટક […]

કાયદાના પ્રશ્નો (IPC, CrPC, Evidence Act) 126 થી 150

કાયદાના પ્રશ્નો (IPC, CrPC, Evidence Act) 126 થી 150 Q.126 : પત્ની, સંતાનો અને માતાપિતાના ભરણપોષણ માટેનો હુકમ કરવાની જોગવાઈ સી.આર.પી.સી.ની કઈ કલમમાં છે ? A. સી.આર.પ..સી. કલમ – 13 […]

કાયદાના પ્રશ્નો (IPC, CrPC, Evidence Act) 101 થી 125

કાયદાના પ્રશ્નો (IPC, CrPC, Evidence Act) 101 થી 125 Q.101 : આઈ.પી.સી.ની કલમ-54માં શેનો નિર્દેશ કરવામાં આવ્યો છે? A. દેહાંતદંડની સજા હળવી કરવી B. આજીવન કેદની સજા હળવી કરવી C. […]

કાયદાના પ્રશ્નો (IPC, CrPC, Evidence Act) 76 થી 100

કાયદાના પ્રશ્નો (IPC, CrPC, Evidence Act) 76 થી 100 Q.76 : લૂંટ અને ધાડમાં શું તફાવત છે? A. કોઈ ફરક હોતો નથી. B. લૂંટમાં 4થી ઓછા માણસો હોય છે. C. […]

કાયદાના પ્રશ્નો (IPC, CrPC, Evidence Act) 51 થી 75

કાયદાના પ્રશ્નો (IPC, CrPC, Evidence Act) 51 થી 75 Q.51 : ભારત દંડ સંહિતા-1860માં, નીચેનામાંથી કઈ સજાની જોગવાઈ નથી ? A. મોતની સજા B. આજીવન કેદ C. સામાજિક સેવા D. […]

કાયદાના પ્રશ્નો (IPC, CrPC, Evidence Act) 26 થી 50

કાયદાના પ્રશ્નો (IPC, CrPC, Evidence Act) 26 થી 50 Q.26 : બેદરકારીથી મૃત્યુ નિપજાવે તો કઈ કલમ અંતર્ગત કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે? A. 305 [A] B. 304 C. 305 D. […]

કાયદાના પ્રશ્નો (IPC, CrPC, Evidence Act) 1 થી 25

કાયદાના પ્રશ્નો (IPC, CrPC, Evidence Act) 1 થી 25 Q.1 : હુમલો એ……..વિરુદ્ધનો ગુનો છે? A. જાહેર સુલેહ-શાંતિ વિરુદ્ધનો B. મનુષ્ય શરીર વિરુદ્ધનો C. જાહેર માલ-મિલકતને નુકસાન D. [A] અને […]